french-revolution-quiz-no-logo-1.jpg | History Hit